ผลการประชุม บอร์ด กกท. ครั้งที่ 5/2557

2 พ.ค. 57

นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 5/2557 ที่ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

ที่ประชุมมีมติให้ความเห็นชอบผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 - 47 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 - 34 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติและกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ซึ่งมีนายกนกพันธุ์ จุลเกษม ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธานฯ โดยคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าวได้มีการประชุมพิจารณาและคัดเลือกจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา ทั้ง 2 รายการ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินการจัดการแข่งขันของจังหวัดที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกฯ ซึ่งผลการพิจารณาจังหวัดที่เสนอขอรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 - 47 ประกอบด้วย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 (พ.ศ. 2559) ได้แก่ จังหวัดสงขลา, กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 (พ.ศ. 2561) ได้แก่ จังหวัดเชียงราย, กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 (พ.ศ. 2563) ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 - 34 ประกอบด้วย กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32 (พ.ศ. 2559)ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (พ.ศ. 2560) ได้แก่ จังหวัดชุมพร ร่วมกับ จังหวัดระนอง, กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (พ.ศ. 2561) ได้แก่ จังหวัดน่าน

 

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
2 พฤษภาคม 2557