พจน์ บ้านบึง จัดทัวร์เมืองจีน เชียร์เอฟ-หมู ทำศึกสนุกเกอร์ ไชน่า โอเพ่น พร้อมชม รอนนี่-ติง-เหลียง

21 มี.ค. 61

วันศุกร์ ที่ 30 มีนาคม 2561 สนามบิน สุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ)

20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ณ อาคารผู้โดยสารขาออก (ระหว่างประเทศ) ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยแอร์เวย์ (TG)

23.50 น. เหินฟ้าสู่นครปักกิ่ง โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG674

วันเสาร์ ที่ 31 มีนาคม 2561 กรุงเทพฯ – ปักกิ่ง – จตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังโบราณ – วัดลามะ

05.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนครปักกิ่ง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร JIN DING CHUAN สไตล์ติ่มซา หลังอาหารนำท่านชมจัตุรัสเทียนอันเหมิน ชมอนุสาวรีย์วีรชน พระราชวังกู้กงหรือพระราชวังต้องห้าม

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “วัดลามะ”, วัดองค์ชายสี่ หรือ ยงเหอกง

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Soluxe Winters Hotel

วันอาทิตย์ ที่ 1 เมษายน 2561 โรงงานหยก – กำแพงเมืองจีน – ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวังฝูจิ่ง

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พักโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่กำแพงเมืองจีน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำทุกท่านกลับสู่ตัวเมือง ให้ท่านเดินช็อปปิ้งถนนหวังฝูจิ่ง

*** นำท่านเข้าชมพิธีเปิดการแข่งขันสนุกเกอร์ ไชน่า โอเพ่น 2018 (เดินพรมแดง) เป็นรายการเก็บคะแนนใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ณ มหาวิทยาลัย ปักกิ่ง ใน นครปักกิ่ง สาธารณรัฐ ประชาชนจีน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน พ.ศ. 2561 (Beijing University Students' Gymnasium) ***

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Soluxe Winters Hotel

วันจันทร์ ที่ 2 เมษายน 2561 ชมสนุกเกอร์ไชน่า โอเพ่น 2018 (ทั้งวัน)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พักของโรงแรม หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่มหาวิทยาลัยปักกิ่งสถานที่จัดการแข่งขัน สนุกเกอร์ ไชน่าโอเพ่น 2018

09.30 ชมการแข่งขันคู่ระหว่าง หมู ปากน้ำ พบกับ มาร์ค อัลเลน และ เหลียง เหวินโป๋ พบ ริส คลาร์ก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 ชมการแข่งขันระหว่าง เอฟ นครนายก พบ มาร์ค วิลเลี่ยม และ รอนนี่ โอซุลลิแวน พบ รอสส์ เมียร์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 

19.30 ชมการแข่งขันคู่ระหว่าง ติง จุ้นฮุย พบไมเคิล จอร์โจ้ และ มาร์ค เซลบี้ พบ หวัง หยู่เฉิน

เดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก Soluxe Winters

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 พระราชวังฤดูร้อน – โรงงานผ้าไหมจีน – ชมสนุกเกอร์ไชน่าโอเพ่น

เช้า บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านสู่อุทยานอี๋เหอหยวนหรือพระราชวังฤดูร้อน, ศูนย์เพาะเลี้ยงมุกน้ำจืด

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

14.30 น. ชมการแข่งขันของ นีล โรเบริตสันกับรอบบี้ วิลเลียมส์, มาร์ค เซลบี้ (ถ้าชนะหวัง หยู่เฉิน) กับ สก็อตต์ โดนอลด์สัน และเหลียง เหวิน โป๋ (ถ้าชนะ ริส คลาร์ก) กับ ดวน โจนส์

ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

19.30 ชมการแข่งขันของ รอนนี่ โอซุลลิแวน (ถ้าชนะ รอสส์ เมียร์), ฌอน เมอร์ฟี่ย์ และ ติง จุ้นฮุย (ถ้าชนะ ไมเคิล จอร์โจ้)

นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก Soluxe Winters Hotel

วันพุธ ที่ 4 เมษายน 2561 หอฟ้าเทียนถาน – ตลาดรัสเซีย – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ที่พักของโรงแรม หลังอาหารนำท่านชมหอบวงสรวงฟ้าเทียนถาน

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ตลาดรัสเซีย (หยาซิ้ว) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก

17.00 น. กลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG615

21.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

 

(ตีพิมพ์ในนิตยสารคิวทอง ฉบับที่ 424)