การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80-ทรู สงขลา คัพ 2019" รอบคัดเลือก 19 - 29 ม.ค. 62

30 ม.ค. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 2 พี80 - ทรู สงขลา คัพ 2562 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 19 - 29 มกราคม 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

29 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : นคร ชาพล 4 - 3
198 สมควร เตียนพลกรัง : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 3
199 นพดล นภจร : พงศกร จงใจรักษ์ 1 - 4
200 อัครเดช วีระสัตรา : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 2 - 4
12:30 น. 201 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : รัฐนนท์ เขมทัต 3 - 4
202 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : กอบกิจ พลาจิณ 4 - 1
203 พีร ปานประยูร : ชินภัทร์ คำสัตย์ 1 - 4
204 ธงชัย ปุณยวีร์ : พชร มาเยอะ 2 - 4
15:00 น. 205 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ 4 - 0
206 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง 0 - 4
207 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ประมวล จันทร์ทัด 4 - 3
208 ตะวัน พูลทอง : ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ 0 - 4
17:30 น. 193 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 1
194 ธนพล บุญปลอด : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 4 - 2
195 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : สุชาติ ภูฆัง 4 - 1
196 สุชาติ สุขเลี่ยม : อิศรา กะไชยวงษ์ 4 - 2

 

28 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 177 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 1
178 รัชโยธิน โยธารักษ์ : รัฐนนท์ เขมทัต 2 - 4
179 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : มานพ สุขสำราญ 4 - 1
180 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : กอบกิจ พลาจิณ 0 - 4
12:30 น. 181 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : พีร ปานประยูร 0 - 4
182 ธัชชัย สุขสำราญ : ชินภัทร์ คำสัตย์ 3 - 4
183 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ธงชัย ปุณยวีร์ 2 - 4
184 พชร มาเยอะ : วินัย ทองราย 4 - 0
15:00 น. 185 ไพฑูรย์ ผลบุญ : พรปิยะ กาวสำราญ 4 - 0
186 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : แสงชัย เสสุตา 4 - 1
171 ยุทธภพ ภาคพจน์ : สมควร เตียนพลกรัง 3 - 4
188 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ธนภัทร มะนานวม 4 - 0
17:30 น. 189 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : สุทธิชัย เหล็กเพชร 4 - 3
190 ประมวล จันทร์ทัด : ธณาดล ผมประทุม 4 - 2
191 นพดล แสงนิล : ตะวัน พูลทอง 3 - 4
192 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : มงคล จูยิ้ม 4 - 2

 

27 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 161 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 3 - 4
162 สุรเทพ ภูแฉล้ม : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 3
163 ธนพล บุญปลอด : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 3
164 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 3 - 4
12:30 น. 165 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 3
166 สุชาติ ภูฆัง : เจริญ โพธิ์รัตน์ 4 - 2
167 สุชาติ สุขเลี่ยม : ไพบูรณ์ โกมล 4 - 1
168 อิศรา กะไชยวงษ์ : โอภาส สุวรรณราช 4 - 1
15:00 น. 169 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 4 - 1
170 ณรงค์เดช ตาขันทอง : นคร ชาพล 0 - 4
187 เอกรวี อั๊งคำ : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 3 - 4
172 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : ณัฐธวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 0
17:30 น. 173 นพดล นภจร : จงรักษ์ บุญรอด 4 - 2
174 พงศกร จงใจรักษ์ : ทศพร เข็มน้อย 4 - 1
175 STUART PETTMAN : อัครเดช วีระสัตรา 2 - 4
176 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 0

 

26 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 จงรักษ์ บุญรอด : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 4 - 0
142 ทศพร เข็มน้อย : ทวิช ก้านเพชร 4 - 0
143 วรวิทย์ ทองเหวียง : อัครเดช วีระสัตรา 0 - 4
154 แสงชัย เสสุตา : พงศกร สมจิตต์ 4 - 1
145 คงเดช อุสาหสว่างกุล : ตุ้มทอง ชื่นบาน 2 - 4
12:30 น. 146 รัฐนนท์ เขมทัต : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4 - 1
147 มานพ สุขสำราญ : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 1
148 กอบกิจ พลาจิณ : อนิรุตต์ โตลิด 4 - 0
149 พีร ปานประยูร : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 2
150 ชินภัทร์ คำสัตย์ : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 3
15:00 น. 151 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ธงชัย ปุณยวีร์ 3 - 4
152 วินัย ทองราย : จามร บุญกำจัด 4 - 1
153 พรปิยะ กาวสำราญ : อัครพงษ์ ปราณีนิจ 4 - 1
144 พุธกานต์ ขิมสุข : นาท ไพบูลย์ 4 - 2
155 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 2
17:30 น. 156 ธนภัทร มะนานวม : ทัชนันทน์ สุริโย 4 - 1
157 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 2 - 4
158 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ธณาดล ผมประทุม 3 - 4
159 ตะวัน พูลทอง : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 2
160 มงคล จูยิ้ม : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 2

 

25 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : อัครพงษ์ ปราณีนิจ 1 - 3
122 ธนากร พีณเมืองวง : พงศกร สมจิตต์ 0 - 3
123 อานนท์ สนธิทิพย์ : บูรพา งิ้วราย 3 - 0
124 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : ทัชนันทน์ สุริโย 0 - 3
125 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : สุทธิชัย เหล็กเพชร 2 - 3
12:30 น. 126 ธณาดล ผมประทุม : บอย เอี่ยมเย็น 3 - 2
127 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : สัญญา สุดรอด 3 - 1
128 ติณณภพ วังทนานนท์ : เอกรัฐ ธนานนท์ 0 - 3
L96 129 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : พรพงษ์ ปานรักษ์ 4 - 0
130 อรรคพงษ์ ผาหยาด : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 4 - 1
15:00 น. 131 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : ธีระวัฒน์ คงเกษม 4 - 3
132 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 3
133 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : สิทธิพร ภู่กระจ่าง 4 - 0
134 ชัชวาลย์ รุตแพ : เจริญ โพธิ์รัตน์ 1 - 4
135 จิราวุธ พลาผล : ไพบูรณ์ โกมล 2 - 4
17:30 น. 136 โอภาส สุวรรณราช : อำนวยพร โชติพงษ์ 4 - 1
137 มังกร สมบัติ : สุรวุฒิ รุ่งสว่าง 3 - 4
138 นคร ชาพล : วิรัช จันทร์ฉวี 4 - 2
139 สมควร เตียนพลกรัง : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 4 - 0
140 ณัฐธวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 4 - 0

 

24 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 สิทธิพร ภู่กระจ่าง : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 1
102 เจริญ โพธิ์รัตน์ : จ.อ.ภักดี จันมณี 3 - 0
103 เพชรชัย กรรมภาษี : ไพบูรณ์ โกมล 0 - 3
107 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 0 - 3
105 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : บูรพา บุญเกิด 3 - 1
14:00 น. 106 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : วิรัช จันทร์ฉวี 1 - 3
104 อำนวยพร โชติพงษ์ : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 3 - 0
108 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 - 1
109 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 0
110 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : ทวิช ก้านเพชร 0 - 3
16:00 น. 111 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : อัครเดช วีระสัตรา 1 - 3
112 นาท ไพบูลย์ : รักกอบกิจ บุญเส็ง 3 - 0
113 ตุ้มทอง ชื่นบาน : สยม ตันเซียน 3 - 1
114 หริศ สอนจันทึก : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 2 - 3
115 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : ปริญญา เย็นทรวง 1 - 3
18:00 น. 116 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : อนิรุตต์ โตลิด 0 - 3
117 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 3 - 2
118 พลากร เตี่ยวสกุล : ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ 3 - 1
119 ธงชัย ปุณยวีร์ : วัลลภ เนียมนุช 3 - 0
120 จามร บุญกำจัด : พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ 3 - 1

 

23 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 สิทธิศักดิ์ ใจอารี : สยม ตันเซียน 2 - 3
82 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 2
83 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ปริญญา เย็นทรวง 0 - 3
84 อนิรุตต์ โตลิด : ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี 3 - 2
85 บริพัตร ประสพ : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 2 - 3
14:00 น. 86 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 3 - 1
87 วัลลภ เนียมนุช : เอกดนัย หงษาครประเสริฐ 3 - 1
88 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ 1 - 3
89 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : อัครพงษ์ ปราณีนิจ 1 - 3
90 พงศกร สมจิตต์ : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 1
16:00 น. 91 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : บูรพา งิ้วราย 0 - 3
92 ทัชนันทน์ สุริโย : ชัยระพีร์ วิลัยธัญญา 3 - 1
93 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 2 - 3
94 บอย เอี่ยมเย็น : สมภพ พึ่งคร้าม 3 - 1
95 สัญญา สุดรอด : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 3 - 1
18:00 น. 96 เอกรัฐ ธนานนท์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 3 - 0
Q4 97 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : พรพงษ์ ปานรักษ์ 2 - 3
98 สมพล แซ่ตั้ง : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 1 - 3
99 ธีระวัฒน์ คงเกษม : ธีระวิทย์ อมรศิรินุเคราะห์ 3 - 0
100 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : เศกฤทธิ์ พลเสน 3 - 1

 

22 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 ณรงค์ พันธุ์พงศ์ : สุทธิชัย เหล็กเพชร 1 - 3
62 สมภพ พึ่งคร้าม : ทศพล ตันเจริญ 3 - 2
63 สิทธิพร เฮงวิรัต : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 1 - 3
64 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : ธีรภัทร มูลสาร 3 - 0
Q3 65 พรพงษ์ ปานรักษ์ : ภาสกร สิทธิไกร 3 - 0
14:00 น. 66 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา 3 - 0
67 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : ธีระวิทย์ อมรศิรินุเคราะห์ 1 - 3
68 พิชิตศักดิ์ มีมาก : เศกฤทธิ์ พลเสน 2 - 3
69 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : สราวุฒิ มุสิก 3 - 0
70 เชษฐา นามประเวช : จ.อ.ภักดี จันมณี 1 - 3
16:00 น. 71 ไพบูรณ์ โกมล : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 3 - 1
72 อรรถชัย วงษ์ชื่น : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 0 - 3
73 บูรพา บุญเกิด : อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน 3 - 1
74 วิรัช จันทร์ฉวี : อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 3 - 2
75 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : สายชล ฟักเขียว 3 - 0
18:00 น. 76 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : เอนก ทองพลู 3 - 2
77 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ 3 - 2
78 ทวิช ก้านเพชร : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 3 - 1
79 อัครเดช วีระสัตรา : นิฐิพล บุญจู 3 - 0
80 เชิงชาญ เทศเจริญ : รักกอบกิจ บุญเส็ง — WO.

 

21 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 1
42 ธีรยุทธ จันทา : อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ 0 - 3
43 อำนาจ รำเพยพงศ์ : สายชล ฟักเขียว 2 - 3
44 เอนก ทองพลู : อัษฎา เฟื่องกลาง 3 - 0
45 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : พรชัย เห็นสว่าง 3 - 2
14:00 น. 46 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ 3 - 2
47 นิฐิพล บุญจู : เชาวลิต อิงอมรรัตน์ 3 - 1
48 พินิจ ทุมรักษ์ : รักกอบกิจ บุญเส็ง 2 - 3
49 สยม ตันเซียน : ประธาน รุ่งทนต์กิจ 3 - 0
50 จักรกฤต ขุนศิริ : ชนกันต์ ทายะพิทักษ์ 3 - 2
16:00 น. 51 ปริญญา เย็นทรวง : สิทธิกร มีสุขกุล 3 - 0
52 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี 1 - 3
53 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : กวี ปินตาวงค์ 3 - 0
54 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : ฐิตาภรณ์ นาคแก้ว 3 - 2
55 วรวุฒิ สมบูรณ์ : เอกดนัย หงษาครประเสริฐ 2 - 3
18:00 น. 56 พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ : ธนวิชญ์ พานแก้ว 3 - 2
57 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : นิพนธ์ จันทรัศมี 3 - 0
58 วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา : พีรยุทธ์ โฉมยา 0 - 3
59 บูรพา งิ้วราย : WO. —
60 วัฒนา อาภาวัธน์ : ชัยระพีร์ วิลัยธัญญา 1 - 3

 

20 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 สุวิทย์ อาจสด : กวี ปินตาวงค์ 0 - 3
22 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : ฐิตาภรณ์ นาคแก้ว 1 - 3
23 ธนวัฒน์ ศักดิ์มนตรีกุล : เอกดนัย หงษาครประเสริฐ — WO.
24 ต่อตะวัน หล่ากระโทก : ธนวิชญ์ พานแก้ว 0 - 3
25 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : นิพนธ์ จันทรัศมี 0 - 3
14:00 น. 26 มาณพ พรมอ่อน : พีรยุทธ์ โฉมยา 2 - 3
27 วรวุฒิ กุลวัฒนโยธิน : ชาคริต ศรีสิงหสงคราม — —
28 รัชพล วรพลมั่นคง : ชัยระพีร์ วิลัยธัญญา — WO.
29 สุทธิชัย เหล็กเพชร : วัลลภ เณรเถื่อน 3 - 0
30 อภิชา สร้อยรัก : ทศพล ตันเจริญ 1 - 3
16:00 น. 31 ภคพล จีนถนอม : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 0 - 3
32 ธีรภัทร มูลสาร : สมบูรณ์ ชินวุฒิกุล 3 - 2
Q2 33 มานิตย์ สาธรสันติกุล : ภาสกร สิทธิไกร 0 - 3
34 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : กัมพล ศรีแจ่มดี 3 - 0
35 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : ธีระวิทย์ อมรศิรินุเคราะห์ 1 - 3
18:00 น. 36 เศกฤทธิ์ พลเสน : ฤทธิ์เดช พัฒนนุกูลกิจ 3 - 0
37 สราวุฒิ มุสิก : วินัย ฉิมจิ๋ว 3 - 2
38 จ.อ.ภักดี จันมณี : เจษฎา โพธิ์สุการ 3 - 1
39 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 2 - 3
40 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : ภัทรนันท์ ปาสาเขา 3 - 0

 

19 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 สรวิชญ์ ชูจิตต์ : ภาสกร สิทธิไกร 0 - 3
2 ณัฐภัทร เกวานนท์ : กัมพล ศรีแจ่มดี 1 - 3
3 ธีระวิทย์ อมรศิรินุเคราะห์ : ฐิติพงศ์ จุลศักดิ์ 3 - 1
4 ธนวรรธน์ โตทับ : ฤทธิ์เดช พัฒนนุกูลกิจ — WO.
5 วินัย ฉิมจิ๋ว : ปฎิภาณ สระทองคด 3 - 2
14:00 น. 6 สายชล กล่ำดิษฐ์ : เจษฎา โพธิ์สุการ 1 - 3
7 เบญจรงค์ รุผักชี : พิมพ์ชนก เพิ่มพูล 1 - 3
8 ณรงค์ศักดิ์ กาบบัวลอย : ภัทรนันท์ ปาสาเขา 1 - 3
9 ตรีรัตน์ อาจโยธา : บุญพร ตั้งอุปละ 0 - 3
10 อนุสรณ์ สุวรรณประดิษฐ์ : พุฒิพัฒน์ สุดประเสริฐ 3 - 1
16:00 น. 11 สายชล ฟักเขียว : พรพล วิมลไชยจิต 3 - 1
12 อัษฎา เฟื่องกลาง : รัตนชัย ยอดสุข 3 - 1
13 พรชัย เห็นสว่าง : ธีรเดช สายค้ำ 3 - 0
14 ณัฐพล สินะสนธิ : ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ 2 - 3
15 เชาวลิต อิงอมรรัตน์ : พีระชัย รุณวาทย์ 3 - 1
18:00 น. 16 อธิวัฒน์ พันธ์บูรณานนท์ : รักกอบกิจ บุญเส็ง 1 - 3
17 อุเทน สายสนิท : ประธาน รุ่งทนต์กิจ 1 - 3
18 ชนกันต์ ทายะพิทักษ์ : ภราดา บัวผัน 3 - 0
19 นิรันดร์ หวังบำรุงศักดิ์ : สิทธิกร มีสุขกุล 0 - 3
20 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวี : กิตติพัทธ์ จำนงชอบ 3 - 1