การแข่งขันสนุกเกอร์ "พี 80-ทรู อยุธยา คัพ 2019" รอบคัดเลือก 7 - 17 ม.ค. 62

14 ม.ค. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 1 พี80 - ทรู อยุธยา คัพ 2562 รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 7 - 17 มกราคม 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

 

17 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 197 อัครเดช วีระสัตรา : พงศกร จงใจรักษ์ 3 - 4
198 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง 4 - 1
199 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : สุรเทพ ภูแฉล้ม 4 - 3
200 สุชาติ สุขเลี่ยม : กฤษณัส เลิศสัตยาทร 2 - 4
12:30 น. 201 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 1
202 นคร ชาพล : ศุภโชค ก่อเสริมสุข 4 - 3
203 กอบกิจ พลาจิณ : เอกรวี อั๊งคำ 4 - 1
204 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : พชร มาเยอะ 2 - 4
15:00 น. 205 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ประมวล จันทร์ทัด 0 - 4
206 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : พิสิษฐ์ จันทร์ศรี 1 - 4
207 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 0
208 นพดล แสงนิล : ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 4 - 3
17:30 น. 193 อิศรา กะไชยวงษ์ : STUART PETTMAN 4 - 1
194 ยุทธภพ ภาคพจน์ : นิธิวรรธก์ กาญจนศรี 4 - 0
195 นพดล นภจร : ธนพล บุญปลอด 4 - 0
196 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ไพฑูรย์ ผลบุญ 3 - 4

 

16 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 189 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : พีร ปานประยูร 4 - 1
178 สุชาติ ภูฆัง : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 1 - 4
179 ประพฤติ ชัยธนสกุล : นคร ชาพล 3 - 4
180 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 3
12:30 น. 181 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : กอบกิจ พลาจิณ 3 - 4
182 เอกรวี อั๊งคำ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 2
183 ธัชชัย สุขสำราญ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 1 - 4
184 พชร มาเยอะ : ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ 4 - 0
15:00 น. 185 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : หริศ สอนจันทึก 4 - 0
186 ประมวล จันทร์ทัด : อรรคพงษ์ ผาหยาด 4 - 0
187 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 4 - 2
188 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ธวัช สุจริตธุระการ 4 - 0
17:30 น. 177 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : มานพ สุขสำราญ 4 - 2
170 พงศกร จงใจรักษ์ : ณัฐธวรรธน์ ผ่องศรีสุข 4 - 1
191 นพดล แสงนิล : โอภาส สุวรรณราช 4 - 2
192 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : อนิรุตต์ โตลิด 4 - 0

 

15 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 161 อิศรา กะไชยวงษ์ : อรรถชัย วงษ์ชื่น 4 - 1
162 STUART PETTMAN : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 4 - 1
163 ยุทธภพ ภาคพจน์ : พุธกานต์ ขิมสุข 4 - 3
164 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 1
12:30 น. 165 นพดล นภจร : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 3
166 ธนพล บุญปลอด : จิราวุธ พลาผล 4 - 2
167 ณรงค์เดช ตาขันทอง : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 0
168 ไพฑูรย์ ผลบุญ : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 0
15:00 น. 169 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : อัครเดช วีระสัตรา 2 - 4
190 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ติณณภพ วังทนานนท์ 1 - 4
171 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 0
172 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : มงคล จูยิ้ม 4 - 1
17:30 น. 173 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : รชต ขันตี 4 - 2
174 สุรเทพ ภูแฉล้ม : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 4 - 2
175 สุชาติ สุขเลี่ยม : อภิสิทธิ์ หมู่มาก 4 - 2
176 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 0

 

14 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 141 แสงชัย เสสุตา : รชต ขันตี 2 - 4
142 รัฐนนท์ เขมทัต : สันติภาพ วงศ์มหาชัย 3 - 4
143 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : พงศกร สมจิตต์ 4 - 1
144 พรปิยะ กาวสำราญ : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 1 - 4
145 มานพ สุขสำราญ : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 4 - 2
12:30 น. 146 มังกร สมบัติ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 3 - 4
147 นคร ชาพล : สิทธิพร ภู่กระจ่าง 4 - 1
148 สมควร เตียนพลกรัง : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4 - 2
149 กอบกิจ พลาจิณ : พรพงษ์ ปานรักษ์ 4 - 0
150 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 4 - 1
15:00 น. 151 ทศพร เข็มน้อย : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 3 - 4
152 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : ศิริวัฒน์ พะลัง 4 - 1
153 สมชาย กาวสำราญ : หริศ สอนจันทึก 0 - 4
154 อรรคพงษ์ ผาหยาด : อนุพันธ์ น้ำทิพย์ 4 - 0
155 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 2 - 4
17:30 น. 156 ตะวัน พูลทอง : ธวัช สุจริตธุระการ 2 - 4
157 พีร ปานประยูร : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 1
158 ธนภัทร มะนานวม : ติณณภพ วังทนานนท์ 2 - 4
159 โอภาส สุวรรณราช : พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ 4 - 1
160 วินัย ทองราย : อนิรุตต์ โตลิด 2 - 4

 

13 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. Q4 121 หริศ สอนจันทึก : นพพล ทำสวน 3 - 2
122 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : อำนาจ แสงไข่ 3 - 0
123 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : ชัยณรงค์ ใจวุฒิ 1 - 3
124 ธวัช สุจริตธุระการ : เชิงชาญ เทศเจริญ 3 - 0
125 ธนากร พีณเมืองวง : นิฐิพล บุญจู 3 - 1
12:30 น. 126 ติณณภพ วังทนานนท์ : ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ 3 - 0
127 จามร บุญกำจัด : พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ 1 - 3
128 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : อนิรุตต์ โตลิด 1 - 3
L96 129 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : อรรถชัย วงษ์ชื่น 3 - 4
130 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ณัฐวุฒิ ภู่อ้น 2 - 4
15:00 น. 131 พุธกานต์ ขิมสุข : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ 4 - 0
132 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : บูรพา บุญเกิด 4 - 2
133 ชินภัทร์ คำสัตย์ : พลากร เตี่ยวสกุล 3 - 4
134 จิราวุธ พลาผล : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 4 - 1
135 ณัฐพนธ์ หนูนิล : วรวิทย์ ทองเหวียง 4 - 1
17:30 น. 136 ธงชัย ปุณยวีร์ : อานนท์ สนธิทิพย์ 4 - 2
137 ชัชวาลย์ รุตแพ : อัครเดช วีระสัตรา 2 - 4
138 ณัฐธวรรธน์ ผ่องศรีสุข : ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ 4 - 2
139 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 0
140 มงคล จูยิ้ม : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 2

 

12 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 101 พลากร เตี่ยวสกุล : จ.อ.เชษฐา นามประเวช 3 - 0
102 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 1 - 3
103 วรวิทย์ ทองเหวียง : วิรัช จันทร์ฉวี 3 - 1
104 อานนท์ สนธิทิพย์ : สุชาติ แซ่เฮ้ง 3 - 0
105 ณัฐชารัตน์ วงษ์หฤทัย : อัครเดช วีระสัตรา 0 - 3
14:00 น. 106 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : สัญญา สุดรอด 3 - 1
107 เพชรชัย กรรมภาษี : บอย เอี่ยมเย็น 3 - 1
108 ตุ้มทอง ชื่นบาน : เอกรัฐ ธนานนท์ 3 - 1
109 รชต ขันตี : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 3 - 1
110 สันติภาพ วงศ์มหาชัย : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 - 2
16:00 น. 111 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : พงศกร สมจิตต์ 1 - 3
112 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : เสน่ห์ จอมแก้ว 3 - 0
113 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : ไพบูรณ์ โกมล 3 - 1
114 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 3 - 0
115 สิทธิพร ภู่กระจ่าง : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 3 - 0
18:00 น. 116 ธีระวัฒน์ คงเกษม : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 2 - 3
117 ธณาดล ผมประทุม : พรพงษ์ ปานรักษ์ 1 - 3
118 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 0
119 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : ปรีชา สกุลทองวัฒนา 3 - 0
120 ธานินทร์ พุทธมนต์ธร : ศิริวัฒน์ พะลัง 0 - 3

 

11 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 ไพบูรณ์ โกมล : ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร 3 - 1
82 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ 0 - 3
83 สิทธิศักดิ์ ใจอารี : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 0 - 3
84 สิทธิพร เฮงวิรัต : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 0 - 3
85 พรพงษ์ ปานรักษ์ : สรยุทธ ขาวอ่อน 3 - 0
14:00 น. 86 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : สราวุฒิ มุสิก 3 - 0
87 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : วิชาญ สวางคศิริ 3 - 1
88 วัลลภ เนียมนุช : ศิริวัฒน์ พะลัง 0 - 3
89 นพพล ทำสวน : ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา wo —
90 พลวัฒน์ เกิดสินธุ์ : อำนาจ แสงไข่ 2 - 3
16:00 น. 91 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 0
92 มนต์ชัย ปานปูน : เชิงชาญ เทศเจริญ 2 - 3
93 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : นิฐิพล บุญจู 0 - 3
94 ศิรชัช นิวัฒน์ภูมินทร์ : ณัฐวุฒิ ยองเพชร 3 - 1
95 พ.จ.อ.สัจจา ถมังกิจ : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 3 - 1
18:00 น. 96 อนิรุตต์ โตลิด : โชควัฒนา สุขเจริญ 3 - 0
Q4 97 คงเดช อุสาหะสว่างกุล : อรรถชัย วงษ์ชื่น 0 - 3
98 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 - 0
99 จุมพล สัพพัญญู : นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ — wo
100 จ.อ.สันติ นาคจันทร์ : บูรพา บุญเกิด 2 - 3

 

10 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 นิฐิพล บุญจู : ปัญญาพล สิงห์ศิริจันทร์ 3 - 0
62 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : ทศพร จิวะเกียรติ 3 - 1
63 มานิตย์ สาธรสันติกุล : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 2 - 3
64 โชควัฒนา สุขเจริญ : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 1
Q3 65 บริพัตร ประสพ : อรรถชัย วงษ์ชื่น 0 - 3
14:00 น. 66 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 1 - 3
67 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : ศุภโชค ศรเสนา 3 - 1
68 อำนาจ รำเพยพงศ์ : บูรพา บุญเกิด 0 - 3
69 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : กิจวิพัฒน ปาจันทร์ 3 - 1
70 จ.อ.ภักดี จันมณี : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 1 - 3
16:00 น. 71 วิรัช จันทร์ฉวี : อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน 3 - 0
72 สุชาติ แซ่เฮ้ง : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 3 - 0
73 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : อัครเดช วีระสัตรา 0 - 3
74 สัญญา สุดรอด : กฤษณ์ ประสงค์เจริญ 3 - 0
75 บอย เอี่ยมเย็น : ณรงค์ พันธุ์พงศ์ 3 - 0
18:00 น. 76 เอกรัฐ ธนานนท์ : รัตนชัย ธูปาดิลก 3 - 0
77 รภัทรธรณ์ กล่ำบุตร : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 0 - 3
78 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 3 - 1
79 พงศกร สมจิตต์ : สยม ตันเซียน 3 - 1
80 สุรวุฒิ รุ่งสว่าง : เสน่ห์ จอมแก้ว 0 - 3

 

9 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ : อัครเดช วีระสัตรา 0 - 3
42 กฤษณ์ ประสงค์เจริญ : ธนา กาฬวันนา 3 - 1
43 ณัฐพล เอี่ยมฐิติกุล : ณรงค์ พันธุ์พงศ์ — wo
44 ชัยระพีร์ วิลัยธัญญา : รัตนชัย ธูปาดิลก — wo
45 สมภพ พึ่งคร้าม : สมภักดิ์ ชวนเจริญ — wo
14:00 น. 46 วัฒนา สะใบบาง : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 2 - 3
47 เศกฤทธิ์ พลเสน : สยม ตันเซียน 2 - 3
48 เอกดนัย หงษาครประเสริฐ : เสน่ห์ จอมแก้ว 1 - 3
49 ศิริศักดิ์ สุทธิสาคร : สุทธิชัย เหล็กเพชร 3 - 0
50 เกรียงศักดิ์ แซ่เบ๊ : เอนก ทองพลู 3 - 0
16:00 น. 51 มารวย นรินทร์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 1 - 3
52 บริรักษ์ จงโชติชัชวาลย์ : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 1 - 3
53 สรยุทธ ขาวอ่อน : ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ 3 - 0
54 สราวุฒิ มุสิก : ศรายุทธ เหล่างาม 3 - 2
55 วิชาญ สวางคศิริ : ชาคริต ศรีสิงหสงคราม wo —
18:00 น. 56 ศิริวัฒน์ พะลัง : แทนไท นพเก้า 3 - 1
57 ดำรงศักดิ์ ดิศกุล ณ อยุธยา : ธีรยุทธ จันทา 3 - 1
58 อำนาจ แสงไข่ : ภัควัฒน์ วงค์ศิริพานิช 3 - 0
59 ณัฐพล สินะสนธิ : จักรกฤต ขุนศิริ 2 - 3
60 เชิงชาญ เทศเจริญ : กวี ปินตาวงค์ 3 - 0

 

8 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 21 ชนัญชัย ครุสัตยานนท์ : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 3 - 1
22 บุญพร ตั้งอุปละ : ศรายุทธ เหล่างาม 2 - 3
23 ชาคริต ศรีสิงหสงคราม : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 1
24 แทนไท นพเก้า : ภคพล จีนถนอม 3 - 0
25 ธีรยุทธ จันทา : สุทธิพร ศิลปศร 3 - 2
14:00 น. 26 ประธาน รุ่งทนต์กิจ : ภัควัฒน์ วงค์ศิริพานิช 2 - 3
27 จักรกฤต ขุนศิริ : ภัทรนันท์ ปาสาเขา 3 - 1
28 กวี ปินตาวงค์ : พรพล วิมลไชยจิต 3 - 0
29 ไชยวัฒน์ บุญบรรลุ : ปัญญาพล สิงห์ศิริจันทร์ 0 - 3
30 ทศพร จิวะเกียรติ : อัครเดช มุมณี 3 - 0
16:00 น. 31 ธนวิชญ์ พานแก้ว : ศรชัย ทรัพย์เสถียร 2 - 3
32 เบญจมินทร์ ปัทมินทร : ประมวล ทองยั่งยืน — wo
Q2 33 อรรถชัย วงษ์ชื่น : วรวุฒิ สมบูรณ์ 3 - 0
34 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ 3 - 0
35 ถิรวิทย์ ครุฑเปรม : ศุภโชค ศรเสนา 2 - 3
18:00 น. 36 บูรพา บุญเกิด : วรรณลภย์ ห่วงวิเชียร 3 - 0
37 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : กิจวิพัฒน ปาจันทร์ 1 - 3
38 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : วัฒนา อาภาวัธน์ 3 - 1
39 อนุพงษ์ ศิริอุดมสิน : ปัญญา เทวบัญชาชัย 3 - 0
40 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : บัญชา สวางคศิริ 3 - 1

 

7 ม.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 1 ธีรเดช สายค้ำ : วรวุฒิ สมบูรณ์ 1 - 3
2 ชลัช ภมรบุตร : พุทธศิลป์ พัฒสินธุ์ 1 - 3
3 ศุภโชค ศรเสนา : รุ่งศักดิ์ มานะศิริมัน 3 - 1
4 กิตติ์ธเนศ ฐานวัชร์วิเศษ : วรรณลภย์ ห่วงวิเชียร 1 - 3
5 กิจวิพัฒน ปาจันทร์ : วินัย อยู่สุข 3 - 0
14:00 น. 6 ธีรพงษ์ โสพันนา : วัฒนา อาภาวัธน์ — wo
7 ชาญศักดิ์ มานะศิริมัน : ปัญญา เทวบัญชาชัย 2 - 3
8 บัญชา สวางคศิริ : ศรายุทธ วิชัยธรรมธร wo —
9 อัครเดช วีระสัตรา : วีรพล แซ่โก 3 - 0
10 ธนา กาฬวันนา : ยรรยง สินเพ็ชร 3 - 0
16:00 น. 11 ณรงค์ พันธุ์พงศ์ : อนุรักษ์ จีนสุกแสง 3 - 0
12 ธันวา สานตะพงษ์ : รัตนชัย ธูปาดิลก 0 - 3
13 เบญจรงค์ รุผักชี : สมภักดิ์ ชวนเจริญ 0 - 3
14 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : ศรันย์ สุขนิน 3 - 1
15 กิตติพงษ์ ป้องกัน : สยม ตันเซียน 2 - 3
18:00 น. 16 นิพนธ จันทร์ศมี : เสน่ห์ จอมแก้ว 2 - 3
17 ปฏิภาณ สระทองคด : สุทธิชัย เหล็กเพชร 0 - 3
18 นิวัติ วงศ์ทอง : เอนก ทองพลู 0 - 3
19 ไชยพงศ์ กรวสุรมย์ : พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย 0 - 3
20 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 0