พี80 - ทรู บุรีรัมย์ คัพ 2019 (ชิงแชมป์ประเทศไทย) รอบคัดเลือก 16 - 27 ส.ค. 62

15 ส.ค. 62

การแข่งขันสนุกเกอร์ไทยแลนด์แรงกิ้ง 2019 รายการที่ 7 พี 80 - ทรู บุรีรัมย์ คัพ 2019 (ชิงแชมป์ประเทศไทย) รอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 16 - 27 สิงหาคม 2562 ณ ที.บี.ซี. สนุกเกอร์ เซ็นเตอร์ รามคำแหง 89/1 หัวหมาก กรุงเทพฯ

 

PQ = Pre-Qualified, Q1 = รอบคัดเลือกที่ 1, Q2 = รอบคัดเลือกที่ 2, Q3 = รอบคัดเลือกที่ 3, Q4 = รอบคัดเลือกที่ 4, L96 = รอบ 96 คน, L64 = รอบ 64 คน, L32 = รอบ 32 คน

27 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L32 205 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : ณรงค์เดช ตาขันทอง 4 - 1
206 สุชาติ ภูฆัง : มงคล จูยิ้ม 4 - 2
207 พงศกร จงใจรักษ์ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 2 - 4
208 ประพฤติ ชัยธนสกุล : ภาสกร สุวรรณวัฒน์ 2 - 4
12:30 น. 209 สุชาติ สุขเลี่ยม : สิทธิชัย เชี่ยวชาญ 1 - 4
210 พุธกานต์ ขิมสุข : ไพฑูรย์ ผลบุญ 4 - 2
211 อิศรา กะไชยวงษ์ : ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ WO. —
212 รัชโยธิน โยธารักษ์ : ปรมินทร์ ด่านจิรกุล 4 - 2
15:00 น. 213 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ ยกไปแข่งที่บุรีรัมย์
214 จงรักษ์ บุญรอด : พชร มาเยอะ 3 - 4
215 ธัชชัย สุขสำราญ : นพดล นภจร 3 - 4
216 เอกรวี อั๊งคำ : กอบกิจ พลาจิณ 3 - 4
17:30 น. 201 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : นพดล แสงนิล 2 - 4
202 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : ชินภัทร์ คำสัตย์ 4 - 0
203 ยุทธภพ ภาคพจน์ : ประมวล จันทร์ทัด 4 - 3
204 พีร ปานประยูร : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 4 - 1

 

26 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 185 สุชาติ สุขเลี่ยม : สมพล แซ่ตั้ง 4 - 2
186 สิทธิชัย เชี่ยวชาญ : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 4 - 1
187 พุธกานต์ ขิมสุข : วินัย ทองราย 4 - 0
188 ไพฑูรย์ ผลบุญ : เอกรัฐ ธนานนท์ 4 - 2
12:30 น. 189 อิศรา กะไชยวงษ์ : วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ 4 - 2
190 ศราวุธ กาญจนานุรักษ์ : พงศกร สมจิตต์ 4 - 2
191 รัชโยธิน โยธารักษ์ : เทพไชยา อุ่นหนู 4 - 0
192 ปรมินทร์ ด่านจิรกุล : สมควร เตียนพลกรัง 4 - 2
15:00 น. 193 สุศิพงศ์ นิ่มวงศ์ษา : ติณณภพ วังทนานนท์ 4 - 0
194 ธนพล บุญปลอด : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 0 - 4
195 นคร ชาพล : จงรักษ์ บุญรอด 3 - 4
196 พชร มาเยอะ : เพชรชัย กรรมภาษี 4 - 3
17:30 น. 197 พิสิษฐ์ จันทร์ศรี : ธัชชัย สุขสำราญ 3 - 4
198 นพดล นภจร : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 4 - 3
199 เอกรวี อั๊งคำ : บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ 4 - 3
200 กอบกิจ พลาจิณ : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 4 - 1

 

25 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L64 169 กฤษณัส เลิศสัตยาทร : ตุ้มทอง ชื่นบาน 4 - 1
170 นพดล แสงนิล : ไกรลาศ วงศ์สุรไกร 4 - 1
171 ชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ : เดชาวัต พุ่มแจ้ง 2 - 4
176 บุญญฤทธิ์ เกียรติกุล : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 3 - 4
12:30 น. 173 ยุทธภพ ภาคพจน์ : กฤษดา ชุ่มจิตต์ 4 - 0
174 นิธิวรรธก์ กาญจนศรี : ประมวล จันทร์ทัด 1 - 4
175 ศุภโชค ก่อเสริมสุข : พีร ปานประยูร 2 - 4
172 ธนวัฒน์ ถิรพงศ์ไพบูลย์ : ชินภัทร์ คำสัตย์ 2 - 4
15:00 น. 177 อรรถสิทธิ์ มหิทธิ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 4 - 0
178 ณรงค์เดช ตาขันทอง : โอภาส สุวรรณราช 4 - 1
179 สุชาติ ภูฆัง : ธงชัย ปุณยวีร์ 4 - 0
180 มงคล จูยิ้ม : พรชัย อรุณรัศมี 4 - 0
17:30 น. 181 พงศกร จงใจรักษ์ : พลากร เตี่ยวสกุล 4 - 2
182 อภิสิทธิ์ หมู่มาก : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 3 - 4
183 ประพฤติ ชัยธนสกุล : รัฐนนท์ เขมทัต 4 - 3
184 ภาสกร สุวรรณวัฒน์ : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 4 - 1

 

24 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 153 กิตติ มงคลสละ : สมพล แซ่ตั้ง — WO.
154 อรรคพงษ์ ผาหยาด : พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ 0 - 4
155 วินัย ทองราย : ทวิช ก้านเพชร 4 - 2
156 เอกรัฐ ธนานนท์ : ปริญญา เย็นทรวง 4 - 2
12:30 น. 157 วรวิทย์ สุริยศรีวรรณ : วัลลภ เนียมนุช WO. —
158 ธนภัทร มะนานวม : พงศกร สมจิตต์ 2 - 4
159 หริศ สอนจันทึก : เทพไชยา อุ่นหนู 2 - 4
160 สมควร เตียนพลกรัง : ธนากร พีณเมืองวง 4 - 1
15:00 น. 161 แสงชัย เสสุตา : ติณณภพ วังทนานนท์ 1 - 4
162 รชต ขันตี : อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ 2 - 4
163 มานพ สุขสำราญ : จงรักษ์ บุญรอด 0 - 4
164 เพชรชัย กรรมภาษี : กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล 4 - 2
17:30 น. 165 ธัชชัย สุขสำราญ : ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู 4 - 3
166 อัครเดช วีระสัตรา : ธวัช ลิ้มวัฒนะ 0 - 4
167 บรรดิษฐ์ เขียวสุทธิ : อรรถชัย วงษ์ชื่น 4 - 0
168 สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง : ศิริภาพร นวนทะคำจัน 1 - 4

 

23 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
10:00 น. L96 137 ตุ้มทอง ชื่นบาน : วรวิทย์ ทองเหวียง 4 - 1
138 ไกรลาศ วงศ์สุรไกร : ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ 4 - 2
139 เดชาวัต พุ่มแจ้ง : พันธกานต์ คำเวียง 4 - 2
140 ชินภัทร์ คำสัตย์ : มังกร สมบัติ 4 - 0
12:30 น. 141 กฤษดา ชุ่มจิตต์ : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 4 - 2
142 ประมวล จันทร์ทัด : ณัฐดนัย มะนานวม 4 - 1
143 พีร ปานประยูร : ณัฐพนธ์ หนูนิล 4 - 2
144 ทศพร เข็มน้อย : วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส 2 - 4
15:00 น. 145 ณัฐพล แก้วภูสิทธิ์ : พลกฤษณ์ หนูทองพูล 1 - 4
146 โอภาส สุวรรณราช : พรปิยะ กาวสำราญ 4 - 0
147 ธงชัย ปุณยวีร์ : อนิรุตต์ โตลิด 4 - 2
148 ตะวัน พูลทอง : พรชัย อรุณรัศมี 3 - 4
17:30 น. 149 ธวัช สุจริตธุรการ : พลากร เตี่ยวสกุล 2 - 4
150 ทรงเกียรติ เร่บ้านเกาะ : ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ 2 - 4
151 รัฐนนท์ เขมทัต : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 4 - 3
152 สุรเทพ ภูแฉล้ม : ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ 1 - 4

 

22 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q4 121 ไพบูรณ์ โกมล : สมพล แซ่ตั้ง 0 - 3
122 พิไชยยุทธน์ เอี่ยมสิริลักษณ์ : สมนึก ญาณีฑีรฆะ 3 - 1
123 ทวิช ก้านเพชร : นาท ไพบูลย์ 3 - 2
124 ปริญญา เย็นทรวง : ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี 3 - 0
14:00 น. 125 ณัฐวุฒิ ภู่อ้น : วัลลภ เนียมนุช 1 - 3
126 อนุพันธ์ น้ำทิพย์ : พงศกร สมจิตต์ 2 - 3
127 เทพไชยา อุ่นหนู : กิตติพงษ์ พรชัย 3 - 1
128 ธนากร พีณเมืองวง : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 3 - 0
16:00 น. 129 ติณณภพ วังทนานนท์ : จ.อ.เชษฐา นามประเวช WO. —
130 อรรคนิธิ์ ส่งเสริมสวัสดิ์ : พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ 3 - 0
131 จงรักษ์ บุญรอด : ศักดิ์ชัย ซิมงาม 3 - 1
132 กรณ์พงศ์ ลิขิตเจริญสกุล : พรพงษ์ ปานรักษ์ 3 - 2
18:00 น. 133 ทวีทรัพย์ คงกิจเชิดชู : มนตรี ด้วงสโมสร 3 - 1
134 ธวัช ลิ้มวัฒนะ : พีรยุทธ์ โฉมยา 3 - 1
135 อรรถชัย วงษ์ชื่น : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 3 - 1
136 ศิริภาพร นวนทะคำจัน : ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย 3 - 1

 

21 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 101 ธีรยุทธ จันทา : มนตรี ด้วงสโมสร 2 - 3
102 มนต์ชัย ปานปูน : พีรยุทธ์ โฉมยา 1 - 3
103 นิฐิพล บุญจู : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 0 - 3
104 ไชยทรัพย์ กิจเจริญไชย : ภราดา บัวผัน 3 - 0
Q4 105 ชัยณรงค์ ใจวุฒิ : วรวิทย์ ทองเหวียง — WO.
14:00 น. 106 ณัฐพล เกื้อสุนทรวานนท์ : ณัทณพงศ์ ชัยกุล 3 - 2
107 สมภักดิ์ ชวนเจริญ : พันธกานต์ คำเวียง 2 - 3
108 มังกร สมบัติ : จักรกฤต ขุนศิริ 3 - 0
109 เจริญ โพธิ์รัตน์ : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา — WO.
110 นพพล แสงคำ : ณัฐดนัย มะนานวม — WO.
16:00 น. 111 ณัฐพนธ์ หนูนิล : ศิริวัฒน์ พะลัง 3 - 1
112 วรัตน์ฐนัน ศุภ์กฤศธเนส : วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย 3 - 0
113 พลกฤษณ์ หนูทองพูล : บอย เอี่ยมเย็น 3 - 1
114 พรปิยะ กาวสำราญ : สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ 3 - 2
115 อนิรุตต์ โตลิด : ธณาดล ผมประทุม 3 - 1
18:00 น. 116 ธีระวัฒน์ คงเกษม : พรชัย อรุณรัศมี 2 - 3
117 พลากร เตี่ยวสกุล : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ 3 - 1
118 ธัญยธรณ์ ธนพสิฐพงศ์ : ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ 3 - 0
119 อานนท์ สนธิทิพย์ : ทวีศักดิ์ ธูปหอม 1 - 3
120 ร้อยโท สาธิต สมบูรณ์ : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 3 - 1

 

20 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q3 81 บอย เอี่ยมเย็น : สุทธิพงษ์ อัมพุช 3 - 2
82 สิทธิศักดิ์ ใจอารีย์ : บุญพร ตั้งอุปละ 3 - 0
83 ธณาดล ผมประทุม : เมธาวี อัมรากูล 3 - 1
84 ชัยกวีย์ วินันท์สุชาติ : พรชัย อรุณรัศมี 2 - 3
85 สมชาย กาวสำราญ : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ 2 - 3
14:00 น. 86 ณรงค์ฤทธิ์ อินทำ : ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย 3 - 1
87 ทวีศักดิ์ ธูปหอม : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 3 - 2
88 จ.อ.ภักดี จันมณี : คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล 2 - 3
89 สัญญา สุดรอด : สมพล แซ่ตั้ง 0 - 3
90 สมนึก ญาณีฑีรฆะ : วิริทธิ์พล สุขอร่าม 3 - 1
16:00 น. 91 นาท ไพบูลย์ : ประเสริฐ ดีอำมาตย์ 3 - 0
92 ธรรศพงศ์ กุลพันธ์รังษี : ประมวล ทองยั่งยืน 3 - 1
93 วัลลภ เนียมนุช : กุญช์ภัสส์ ไพยรัตน์ 3 - 2
94 พงศกร สมจิตต์ : สุชาติ แซ่เฮ้ง 3 - 0
95 ภูสิทธ์ พันธุ์พงศ์ : กิตติพงษ์ พรชัย 0 - 3
18:00 น. 96 นพสิทธิ์ ถาวรวิชัยพัชญ์ : พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ 2 - 3
97 จ.อ.เชษฐา นามประเวช : วีรพล แซ่โก WO. —
98 พ.จ.อ. สัจจา ถมังกิจ : สายชล กล่ำดิษฐ์ 3 - 0
99 ศักดิ์ชัย ซิมงาม : ณัชพล เซียสกุล 3 - 0
100 บริพัตร ประสพ : พรพงษ์ ปานรักษ์ 2 - 3

 

19 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 61 ณัฐวุฒิ ยองเพชร : กุญช์ภัสส์ ไพยรัตน์ 1 - 3
62 สุชาติ แซ่เฮ้ง : ไพโรจน์ พาณิชย์กุล 3 - 2
63 พินิจ ทุมรักษ์ : กิตติพงษ์ พรชัย 2 - 3
64 พิสัณฑ์ ดนัยพิริยะ : กิตติพัทธ์ จำนงชอบ 3 - 0
65 ญาณเศรษฐ์ ชัยชูนาวีร์ : วีรพล แซ่โก 1 - 3
14:00 น. 66 สายชล กล่ำดิษฐ์ : คธาวุธ ยะกาศคะนอง 3 - 0
67 จามร บุญกำจัด : ณัชพล เซียสกุล 0 - 3
68 พรพงษ์ ปานรักษ์ : ปิยวัฒน์ ทับทิมทอง 3 - 0
69 จาตุรงค์ ชัยชาติแตง : มนตรี ด้วงสโมสร 1 - 3
70 พีรยุทธ์ โฉมยา : สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ 3 - 1
16:00 น. 71 นิพนธ์ จันทรัศมี : อานนท์ สูงสถิตานนท์ 2 - 3
72 จุมพล สัพพัญญู : ภราดา บัวผัน — WO.
Q3 73 วรวิทย์ ทองเหวียง : สรยุทธ ขาวอ่อน 3 - 2
74 ณัทณพงศ์ ชัยกุล : ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ 3 - 2
75 คงเดช อุสาหสว่างกุล : พันธกานต์ คำเวียง 1 - 3
18:00 น. 76 อัครพงษ์ ปราณีนิจ : จักรกฤต ขุนศิริ 1 - 3
77 พลวัฒน์ ดวงฉายจรัสไชย : กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา 2 - 3
78 นพพล ทำสวน : ณัฐดนัย มะนานวม 0 - 3
79 ศิริวัฒน์ พะลัง : พุฒิพัฒน์ กวินวรสิริถกูล 3 - 1
80 วรทัศน์ สิทธิสารวัฒนชัย : สมควร ชอลี 3 - 0

 

18 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q2 41 สรยุทธ ขาวอ่อน : อำนาจ แสงไข่ 3 - 1
42 ศุภวัฒน์ เกียรติศาสน์ : ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ 3 - 1
43 กวี ปินตาวงค์ : พันธกานต์ คำเวียง 0 - 3
44 จักรกฤต ขุนศิริ : ศศธร เบญจมาตย์ 3 - 0
45 กอปรเกียรติ ตันติสุวรรณนา : อดิเทพ ผอสูงเนิน 3 - 0
14:00 น. 46 กันตชาติ เอื้อพงษ์พันธุ์ : ณัฐดนัย มะนานวม 2 - 3
47 ธนวิชญ์ พานแก้ว : พุฒิพัฒน์ กวินวรสิริถกูล — WO.
48 ปฏิภาณ สระทองคด : สมควร ชอลี 0 - 3
49 มานิตย์ สาธรสันติกุล : สุทธิพงษ์ อัมพุช 0 - 3
50 บุญพร ตั้งอุปละ : พงศกร สุริยากุลพานิช WO. —
16:00 น. 51 มาณพ พรมอ่อน : เมธาวี อัมรากูล 0 - 3
52 ชลวิวัฒน์ มิลินกุลวัฒน์ : พรชัย อรุณรัศมี 0 - 3
53 สราวุฒิ มุสิก : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ 0 - 3
54 ธิติพงศ์ ธนภัทร์เกษมชัย : ภควัต แพลือ 3 - 0
55 วรพล จิรานุกูลวงศ์ : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ 2 - 3
18:00 น. 56 คงกฤตย์ เกตุพัฒนกุล : กฤษดา มหาบุญ 3 - 0
57 สมพล แซ่ตั้ง : รักพล เลนุกูล 3 - 0
Q1 38 สมภพ พึ่งคร้าม : สมบูรณ์ชาย ภวนาคโสภณ 1 - 3
Q2 59 ประเสริฐ ดีอำมาตย์ : นิวัติ วงศ์ทอง 3 - 1
60 ประมวล ทองยั่งยืน : เบญจรงค์ รุผักชี 3 - 1

 

17 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. Q1 29 สรวรรษ จิระพงษ์ : กุญช์ภัสส์ ไพยรัตน์ 1 - 3
30 ไชยวัฒน์ บุญบรรลุ : ไพโรจน์ พาณิชย์กุล 2 - 3
31 กิตติพงษ์ พรชัย : ศิริพงษ์ จิรพัฒน์ภัทรคุณ 3 - 0
32 กิตติพัทธ์ จำนงชอบ : บุญยชน บวรกีรติโรจน์ WO. —
33 ยุทธภูมิ สุดถวิล : วีรพล แซ่โก 0 - 3
14:00 น. 9 อำนาจ แสงไข่ : พีรวัชร์ วงศ์กลธูต 3 - 0
10 ศิริวัฒน์ เจริญวิทย์ : ณัชพล บุญอยู่ 3 - 1
11 พันธกานต์ คำเวียง : พงศ์แผน พรเจริญ 3 - 0
12 ศศธร เบญจมาตย์ : ดนุพร ชูมี 3 - 1
13 ธนานันท์ กลั่นขจร : อดิเทพ ผอสูงเนิน 1 - 3
16:00 น. 14 รัตนชัย ธูปาดิลก : ณัฐดนัย มะนานวม 0 - 3
15 ธานี สำโรงแสง : พุฒิพัฒน์ กวินวรสิริถกูล 0 - 3
16 สมควร ชอลี : อรรถพล พินเขียว 3 - 1
34 คธาวุธ ยะกาศคะนอง : ภูวิช ทองศรีนุ่น 3 - 0
35 ณัชพล เซียสกุล : ไพจิต ลิมปดาพันธ์ 3 - 1
18:00 น. 36 พิชิตศักดิ์ มีมาก : ปิยวัฒน์ ทับทิมทอง — WO.
37 วรวุฒิ แซ่โก : มนตรี ด้วงสโมสร — WO.
Q2 58 วิริทธิ์พล สุขอร่าม : ติณณภพ นิลาสน์ 3 - 1
Q1 39 อานนท์ สูงสถิตานนท์ : เบญจมินทร์ ปัทมินทร์ 3 - 0
40 ภราดา บัวผัน : ธรรมนูญ อินทโอภาส 3 - 2

 

16 ส.ค. 2562 - มีกำหนดการแข่งขันดังนี้

Time Round Match Player 1 VS Player 2 Result
12:00 น. PQ 1 ปภัทศัก รัตนาสมจิตร์ : พีรวัชร์ วงศ์กลธูต — WO.
2 อาษา นาคสวาสดิ์ : ณัชพล บุญอยู่ 0 - 3
3 พงศ์แผน พรเจริญ : Bye WO. —
4 ดนุพร ชูมี : สุทิวัส ศิริ 3 - 1
5 ศิวัช ปฐมโอสถ : อดิเทพ ผอสูงเนิน 0 - 3
14:00 น. 6 ณัฐดนัย มะนานวม : พิพัฒน์ ปานพุ่ม 3 - 1
7 วัชรพล ปรัชญนันท์ : พุฒิพัฒน์ กวินวรสิริถกูล 2 - 3
8 สรพงษ์ อุ่นจิตต์ : อรรถพล พินเขียว 1 - 3
Q1 17 วิฑูรย์ สุรธรรมจรรยา : สุทธิพงษ์ อัมพุช 0 - 3
18 วิทวัฒน์ สารพา : พงศกร สุริยากุลพานิช — WO.
16:00 น. 19 โชควัฒนา สุขเจริญ : เมธาวี อัมรากูล — WO.
20 วิชาญ สวางคศิริ : พรชัย อรุณรัศมี 2 - 3
21 บูรพา งิ้วราย : วิโรจน์ ชัยสิริเมธีพงศ์ — WO.
22 ภควัต แพลือ : ศิววัฏ บุญญ์วศิฎ 3 - 0
23 ชาญชัย ศรีหาวงษ์ : ดำรงศักดิ์ สุทธิรักษ์ — WO.
18:00 น. 24 กฤษดา มหาบุญ : ธวัชชัย สุขเอี่ยม 3 - 2
25 สุมงคล คำพูล : รักพล เลนุกูล 0 - 3
26 ติณณภพ นิลาสน์ : ปรินทร์ โกมารทัต 3 - 2
27 ปรีชา สกุลทองวัฒนา : นิวัติ วงศ์ทอง 0 - 3
28 เบญจรงค์ รุผักชี : ณัฐวุฒิ วชิรศรีสุนทรา WO. —